powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównejXXVII Kongres PTG

Robert Kulik

Kolejny, XXVII już Kongres PTG odbył się tym razem w Szczecinie. Gospodarzem i organizatorem imprezy był ośrodek zachodnio-pomorski pod przewodnictwem profesora Stanisława Różewickiego. Frekwencja, jak na tak odległe miejsce spotkania dopisała – w trwającym cztery dni zjeździe wzięło udział ponad 1000 uczestników.

Obrady Walnego Zgromadzenia PTG

Podobnie jak w latach ubiegłych dla większości uczestników kongres rozpoczynał się od walnego zgromadzenia członków, których w tym roku zebrało się na sali ok. 220. Stanowi to zaledwie około 2% całego środowiska i ok. 6% ogólnej liczby członków PTG. Jak można zauważyć, duża część polskich ginekologów nie należy do PTG. Spotkaniu przewodniczył prof. Marian Szamatowicz.


„Ten zjazd pod względem liczby uczestników uważam za sukces. Rekordowy kongres, który pamiętam, zgromadził niewiele więcej, bo około 1200 ginekologów” – powiedział prowadzący obrady walnego zgromadzenia profesor Marian Szamatowicz


Główne punkty obrad walnego zgromadzenia to: głosowanie nad zmianami statutu PTG, wybór prezesa elekta kadencji 2003-2006, a także wybór członków zarządu nowej kadencji.


Profesor Ryszard Czajka, skarbnik ustępującego ZG PTG zostawił kasę pełną pieniędzy.

Sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu

Podczas walnego zgromadzenia ustępujące władze zdały relację ze swej działalności. Profesor Ryszard Czajka, dotychczasowy skarbnik ZG PTG przedstawił wyniki finansowe trzyletniej kadencji. Gospodarność odchodzącego zarządu zaowocowała pozostawieniem na koncie PTG ponad 200 tys. złotych. Innym istotnym osiągnięciem zarządu, a także osobistym redaktora naczelnego Ginekologii Polskiej - profesora Longina Marianowskiego było odżegnanie wiszącej nad tym miesięcznikiem groźby skreślenia z listy czasopism indeksowanych. Za swoje osiągnięcie ustępujący prezes, profesor Stanisław Różewicki uznał to, że za jego kadencji nie doszło do rozłamu czy też powstania, jak to ma miejsce w niektórych krajach świata, konkurencyjnego w stosunku do PTG towarzystwa naukowego.

Zmiany statutu

Jeżeli chodzi o zmiany statutu, to miały one z jednym tylko wyjątkiem charakter raczej kosmetyczny, np. wykreślenie członków nadzwyczajnych i wprowadzenie członków korespondentów, umożliwienie obcokrajowcom wstępu do PTG, czy zaostrzenie przestrzegania terminów płatności składek członkowskich.


W środku prof. Longin Marianowski, który przedstawił program naprawy i dalszego rozwoju Ginekologii Polskiej. Jego ważnym elementem ma być zatrudnienie anglisty odpowiedzialnego za poprawę poziomu językowego abstraktów. Po prawej stronie prof. Marian Semczuk.


Istotnym punktem był zapis dotyczący sposobu wyboru redaktora naczelnego Ginekologii Polskiej. Według aktualnie obowiązującego statutu wyboru redaktora dokonywać miało Walne Zgromadzenie, czyli wszyscy członkowie PTG. Zapis ten zmieniono i aktualnie wyboru dokonywać ma węższe grono – Zarząd PTG. Propozycję tę przyjęło Walne Zgromadzenie.


Profesor Adam Cekański – wybrany do składu Sądu Koleżeńskiego na lata 2000-2003.


Profesor Jan Zieliński – stwierdził, że „trzeba podnieść poziom szkolenia lekarzy, a PTG jest za mało aktywne w tej dziedzinie i nie przyjmuje krytyki, zamiast wyciągać z niej wnioski”.


Profesor Roman Czekanowski zwrócił uwagę, że Ginekologia Polska ma, wg Current Index Medicus, bardzo niską ocenę punktową oraz niski indeks cytowania publikujących w niej autorów (tzn. że mało kto powołuje się na opublikowane w GP prace).


Profesor Klimek skrytykował też zaniżoną w stosunku do innych krajów liczbę obowiązkowych zabiegów w naszym programie specjalizacji.


Szkoda, że projekt zmian statutu nie był nigdzie wcześniej publikowany, co mogłoby wywołać debatę całego środowiska. Tekst proponowanych zmian został co prawda rozesłany do członków PTG pocztą, jednak dość późno, bo tuż przed terminem zjazdu.

Ciekawą propozycją z sali, która jednak nie została przyjęta, był postulat powrotu do dawnej przedwojennej tradycji organizowania kongresów co 2 lata. Pomysłodawca zwracał uwagę, że postęp wiedzy jest bardzo szybki, a zmiana częstości spotkań na organizowane co 3 lata narzucona została we wczesnych latach Polski Ludowej, ze względów oszczędnościowych, przez Ministerstwo Zdrowia, które wtedy finansowało zjazdy PTG.


Profesor Piotr Skałba powiedział: „jak mnie wybierzecie, to będę podejmował decyzje zespołowo, a nie sam”; „rola współpracy wszystkich członków PTG jest ważna i będę starał się ją urzeczywistnić”; „PTG jest też stowarzyszeniem zawodowym, nie tylko naukowym i w tym obszarze jest wiele do zrobienia”; „bardzo ważne są kontakty z prasą”; „nasze środowisko powinno się bardziej zintegrować – przynajmniej raz w roku powinniśmy się spotykać np. na balu karnawałowym”


Profesor Jan Oleszczuk. Jego hasło wyborcze to “niemożliwe jest możliwe”. Jeden z głównych celów to „atak na FIGO”, t.zn. reprezentacja Polski na wysokich stanowiskach FIGO. Inne plany to pobudzenie działalności PTG jako związku zawodowego – obrona lekarzy i ich praw; także stworzenie światowych (głównie kontynentalnych) ośrodków referencyjnych we współpracy z zagranicą; modyfikacja programu specjalizacji, aby odpowiadał standardom europejskim; stworzenie ciągłego obowiązkowego programu szkolenia podyplomowego dla ginekologów opartego o system punktowy – ustalenie minimalnej rocznej liczby punktów; usprawnienie organizacji sympozjów naukowych; nowoczesny program nauczania dla studentów, lepsze podręczniki; przygotowanie strony WWW.PTG z bieżącymi informacjami.


Profesor Marek Spaczyński. W jego programie znalazły się m. in. takie postulaty, jak nadawanie specjalizacji z położnictwa i ginekologii przez PTG, czy zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Kasami Chorych, aby lekarze więcej zarabiali. Prof. Spaczyński obiecał także, że zjazd, o ile odbędzie się w Poznaniu – będzie „dobry i tani”.


Profesor Adam Cekański postulował, by do PTG ponownie włączyć sekcję położnych.


Profesor Rudolf Klimek podkreślił, że „należy zwiększyć wysiłki w dziedzinie szerszego stosowania profilaktyki nowotworów w ginekologii, zwiększenia dostępności badań i leczenia.” Zwrócił także uwagę, że „w Polsce powstaje mało oryginalnych prac naukowych i polscy ginekolodzy powinni być bardziej aktywni na tym polu, wówczas mogliby się prezentować na zjazdach ginekologicznych za granicą i zdobywać stanowiska w FIGO.”Profesor Wiesław Szymański postulował dodanie do statutu PTG paragrafu o afiliacji innych towarzystw związanych z tą specjalnością,, np. mogłoby to być Towarzystwo Położnych. Z kolei Profesor Marian Szamatowicz proponował, aby wyłączyć z regulaminu konieczność składania podpisu (po tym, jak przy odbiorze kart uczestnikom kazano podpisać mandaty i głosowanie, które miało być tajne, stało się mniej tajne.

Zmiany w statucie przegłosowano jako całość – a nie każdą z osobna. Forma głosowania wszystkich proponowanych zmian statutu w jednym bloku, razem z tak ważnym punktem jak wybór redaktora naczelnego GP, choć ekspresowa, może budzić zastrzeżenia osób ceniących mechanizmy demokratyczne.

Wybór nowego prezesa elekta


Z lewej prof. Romuald Biczysko, z prawej prof. Krzysztof Drews. Reprezentacja Poznania była bardzo liczna na tle niewielkiej, bo liczącej ok. 220 członków PTG grupy obecnych na walnym zgromadzeniu. Być może właśnie bliskość tego miasta i regionu zadecydowała o zwycięstwie ośrodka poznańskiego.


Profesor Tadeusz Pisarski z Poznania – redaktor naczelny Ginekologii Praktycznej.Profesor Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, wybrana do nowego składu Sądu Koleżeńskiego.


Prof. Ryszard Poręba, ŚAM.


Wybór prezesa elekta i kolejnego ośrodka-gospodarza kongresu w 2006 roku poprzedziła prawdziwa „walka” konkurujących o ten zaszczyt ośrodków. Wcześniej jednak prof. Stefan Jaworski odczytał kandydatury na prezesa elekta w latach 2000-2003, czyli na prezesa PTG w latach 2003-2006:


1. prof. Piotr Skałba (Katowice)

2. prof. Jan Oleszczuk (Lublin)

3. prof. Jacek Suzin (Łódź)

4. prof. Marek Spaczyński (Poznań)


Wybór władz PTG. W tabeli przedstawiono zaproponowane kandydatury. Kolorem czerwonym wyróżniono kandydatów, którzy zwyciężyli w wyborach.

Kandydaci na wiceprezesów:

dr. hab. med. Romuald Dębski

prof. Jan Kotarski

prof. Piotr Skałba

prof. Kazimierz Kamiński - który nie zgodził się kandydować

Kandydaci na sekretarza:

dr Marek Grabiec

Kandydaci na skarbnika:

dr Krystyna Adamczewska

Kandydaci na redaktora naczelnego Ginekologii Polskiej:

prof. Longin Marianowski

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego:

prof. Adam Cekański

prof. Tadeusz Pisarski

prof. Wiktor Łotocki

prof. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska

prof. Stanisław Lembrych

prof. Ryszard Poręba

prof. Michał Jóźwik

prof. Izabella Rzepka-Górska

Kandydaci na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

prof. Ryszard Czajka

prof. Stefan Jaworski

prof. Grzegorz Bręborowicz


Z lewej prof. Longin Marianowski- redaktor naczelny Ginekologii Polskiej. Z prawej dr hab. n. med. Romuald Dębski –redaktor naczelny Wiadomości Położniczo-Ginekologicznych. Przygotowana przez nich sesja na temat konfliktu serologicznego zakończyła się przyjęciem algorytmu postępowania.


Wiceprezes ZG PTG prof. Jan Kotarski z Lublina, a obok prof. Jana Skrzypczak.


Od lewej: w tle prof. Stanisław Różewicki, ustępujący prezes PTG, prof. Leszek Bablok, w środku prof. Stanisław Radowicki oraz z prawej dr hab. Romuald Dębski – redaktor naczelny Wiadomości Położniczo-Ginekologicznych.


Sekretarz ZG PTG dr n. med. Marek Grabiec, Bydgoszcz.


Skarbnik ZG PTG dr n. med. Krystyna Adamczewska, Bydgoszcz.


Następnie kandydaci prezentowali swoje ośrodki oraz deklarowane cele, które sobie postawią, jeśli zostaną wybrani.

Profesor Jacek Suzin w swoim programie podkreślił znaczenie m.in. wejścia do Unii Europejskiej – „należy stworzyć warunki prawne, aby polscy ginekolodzy mogli normalnie pracować na Zachodzie, wiąże się to z odpowiednio opracowanym systemem szkoleń”. Podkreślił także potrzebę stworzenia platformy współpracy z Izbami Lekarskimi, aby nie tylko sądziły lekarzy, ale też ich broniły; i na koniec powiedział: „gdybyście mnie Państwo wybrali – byłby to dla mnie zaszczyt”

Prezydium zarządu PTG po głosowaniu

Prezes Zarządu Głównego PTG: prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański - Katedra i Klinika położnictwa i Chorób Kobiecych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. (052) 371 2636, fax 372 5971

Prezes Elekt ZG PTG, Przewodniczący sekcji USG :
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński - Klinika Onkologii Ginekologicznej, Katedra Ginekologii i Położnictwa AM im. K. Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel./fax (061) 841 9330, 841 9307

Wiceprezesi ZG PTG:

prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski - Klinika Ginekologii Operacyjnej I Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. (081) 532 7847

dr hab. n. med. Romuald Dębski - Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, tel. (022) 628 7271

Sekretarz ZG PTG:

dr n. med. Marek Grabiec - Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. (052) 371 2636, fax 372 5971

Skarbnik ZG PTG:

dr n. med. Krystyna Adamczewska - Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. (052) 371 2636, fax 372 5971

Redaktor Naczelny Ginekologii Polskiej:

prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pl. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, tel./fax (022) 621 2796

Pozostali

prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki (ustępujący Prezes PTG) - Klinika Ginekologii IPG PAM

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr hab. n. med. prof. nzw. Ryszard Czajka - Klinika Położnictwa i Perinatologii IPG PAM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. (091) 822 456

Sąd koleżeński PTG:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik
Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych AM, ul. Skłodowskiej-Curie 24a,
15-276 Białystok

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Sicińska-Kuczyńska - Szpital Kliniczny

prof. dr hab. n. med. Wiktor Łotocki - ul. Fabryczna 18/59, 15-583 Białystok

prof. dr hab. n. med. Adam Cekański - ul. Estreichera 1, 41-902 Bytom, tel. (032) 325 4336

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pisarski - 63-330 Nekielka, p-ta Nekla, tel. (061) 438 6432


Wszystkie pretendujące ośrodki zaprezentowały się bardzo ładnie i to zarówno ze strony merytorycznej jak i ukazując regionalne atrakcje mogące znęcić elektorów. Mnie osobiście, ze względu na śmiały i treściwy program, najbardziej podobało się wystąpienie profesora Jana Oleszczuka z Lublina. Po prezentacji ośrodków na sali rozgorzała dyskusja nad kandydaturami. W głosowaniu na prezesa elekta wybrano prof. Marka Spaczyńskiego z Poznania.

Przekazanie władzy

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia przekazano insygnia nowemu prezesowi PTG profesorowi Wiesławowi Szymańskiemu, wybrano także pozostałych członków zarządu, a także redaktora naczelnego GP, którym został ponownie wybrany na kolejną kadencję profesor Longin Marianowski.

Ceremonia otwarcia

Ceremonia odbyła się na Zamku w sali Opery i Operetki Szczecińskiej.

Patronat honorowy XXVII Kongresu PTG objęły: pani Jolanta Kwaśniewska i pani Minister Zdrowia.

Obie panie nie były obecne, przysłały natomiast listy, które odczytano zebranym.


Prof. Wiktor Łotocki – weteran II Wojny, 20 lat prowadził Klinikę Poł.-Gin. w Białymstoku, zajmował się problemami nietrzymania moczu. Został wybrany do składu sądu koleżeńskiego aktualnej kadencji PTG.


Pan marszałek województwa Zachodnio-Pomorskiego wyraził żal, że w odpowiedzi na zaproszenie na kongres PTG pani Minister Zdrowia przysłała jedynie list, którego nawet nie podpisała osobiście, lecz zrobił to sekretarz stanu ministerstwa. Także władze miasta i organizatorzy zjazdu wyrazili swe rozgoryczenie z powodu nieobecności zaproszonych na zjazd - pani prezydentowej oraz pani minister zdrowia. Dziś niestety wszyscy już wiemy, dlaczego w imieniu drugiej z wymienionych osobistości list w odpowiedzi na zaproszenie podpisał ktoś inny.

Podczas ceremonii otwarcia XXVII Kongresu PTG przemawiali m.in. prezydent Szczecina, Rektor Pomorskiej AM oraz ustępujący Prezes PTG – prof. Stanisław Różewicki.

Przyznano tytuły członków honorowych PTG między innymi następującym osobom: dr Antoniemu Jabłońskiemu, prof. Janowi Tomali – ze Szczecina, prof. Marii Grudzień z Gdyni, prof. Radzisławowi Sikorskiemu, prof. Günterowi Kindermannowi (Niemcy), prof. Michałowi Troszyńskiemu z Gdańska, prof. Janowi Sztencelowi (Słowacja), prof. Teresie Pajszczyk-Kieszkiewicz z Łodzi.

Członkami honorowymi PTG zostali także prof. Wiesław Szymański – AM Bydgoszcz - aktualny Prezes PTG i prof. Stanisław Różewicki – ustępujący Prezes PTG. Profesor Różewicki otrzymał także nagrodę od pacjentek, wręczoną przez przedstawicielkę „Amazonek” – Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii.

Następnie zaprezentowano temat XXVII Kongresu PTG –„profilaktyka w położnictwie i ginekologii” oraz obszerny program. Na kongres zgłoszono 392 prace, z czego 114 zaakceptowano do druku, 259 referatów, 201 prac w sesjach plakatowych, 6 sesji satelitarnych i sesję interdyscyplinarną.

Na zakończenie wystąpił prof. Stanisław Różewicki mówiąc o wadze rozrodczości w dziejach ludzkości, o znaczeniu wczesnej diagnostyki wad płodu, zwrócił uwagę, że utrzymanie jednego niepełnosprawnego dziecka kosztuje rocznie ok. 2,5 mln dolarów (ok. 10 mln PLN).

Koncert Inauguracyjny

Na zamku w sali Opery i Operetki Szczecińskiej około godziny 19 w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej rozpoczął się skomponowany przez Davida Fanshawe koncert pt ”African Sanctus”.

Sesje naukowe

Podczas wykładów, które rozpoczęły się 14 września niektóre sale po prostu „pękały w szwach” od uczestników, co chyba świadczy o wysokim poziomie sesji.

Zauważalna była także „rewolucja” medialna. W wystąpieniach często posługiwano się animowanymi prezentacjami, wyświetlanymi z przenośnych komputerów za pomocą rzutników, często także wykłady ilustrowano filmem. Pokazuje to, że nasze ośrodki naukowe idą z duchem czasu, i że nie jesteśmy tak bardzo zacofani w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów.


Koncert był widowiskowy i bardzo oryginalny, dla mnie aż nazbyt oryginalny. Była to muzyka trudna, pełna dysonansów, w której niewątpliwie tkwiące piękno są w stanie dostrzec jedynie wytrawni melomani. Koncert, jak na tę porę dnia, biorąc pod uwagę długą podróż, którą większość uczestników miała za sobą – był trochę męczący. Mnie osobiście bardziej podobało się półgodzinne widowisko poprzedzające koncert, na które składały się slajdy widoków Szczecina oraz spokojna muzyka rozrywkowa.


Profesor Edmund Waszyński niezmordowanie przez kilka godzin podpisywał swoją książkę – kolejka była długa. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy mogli otrzymać sponsorowaną przez firmę Orion “Historię Położnictwa i Ginekologii w Polsce”.


Najpłodniejsi autorzy prac naukowych przedstawionych na XXVII zjeździe PTG w Szczecinie. Dane wg. suplementu do Ginekologii Polskiej”

Ośrodek

Autor

Liczba publikacji

Łódź

prof. Przemysław Oszukowski

16

Łódź

prof. Piotr Woźniak

13

Lublin

prof. Jan Oleszczuk

11

Tychy

prof. Ryszard Poręba

11

Lublin

dr Bożena Leszczyńska-Gorzelak

9

Łódź

prof. Jan Wilczyński

8

Łódź

dr. Krzysztof Szyłło

8

Łódź

dr Grzegorz Nowicki

8

Łódź

dr Andrzej Malinowski

7

Warszawa

prof. Krzysztof Czajkowski

7

Warszawa

prof. Roman Czekanowski

6

Łódź

prof. Marian Szpakowski

6

Łódź

prof. Tomasz Pertyński

6

Łódź

dr Agnieszka Pięta-Dolińska

6

Łódź

dr Małgorzata Piotrowicz

6

Łódź

dr Aneta Krasoń

6


Duże brawa dla organizatorów, którzy umożliwili te prezentacje wyposażając sale w najnowocześniejszy sprzęt techniczny i w większości fachową obsługę.

Jeżeli chodzi o wystąpienia merytoryczne to większość z nich ukazała się na łamach GP, czy to w postaci pełnej, czy to jako streszczenia. Szkoda tyko, że nie wszystkie sesje zakończyły się, tak jak planowano, przyjęciem wspólnego stanowiska i algorytmu postępowania. Wierzymy, że w krótkim czasie środowisko nasze otrzyma tę naukę od swych nauczycieli.

Zjazd zakończył się w sobotę, 16 września, wczesnym popołudniem. Co ciekawe, także ostatnie wykłady zgromadziły liczną widownię – tak, że brakowało miejsc siedzących.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów ogromne, piękne, imienne dyplomy.

Firmy farmaceutyczne

Obradom kongresu towarzyszyła wystawa firm farmaceutycznych, które w liczbie około 80-ciu przedstawiały swoje produkty. Oszałamiających nowości nie było może dlatego, że wcześniej informacje o nowościach docierają do zainteresowanych za pośrednictwem prasy fachowej i przedstawicieli firm.

Chwaląc organizatorów należy wspomnieć o dobrej organizacji tej właśnie części zjazdu – wystawy firm farmaceutycznych. Bardzo dobrym posunięciem było przekazanie całej sprawy doświadczonej firmie zewnętrznej – Międzynarodowym Targom Szczecińskim, które bardzo sprawnie wszystko przygotowały i obsługiwały. Dzięki temu organizatorzy kongresu mogli skoncentrować się na sprawach merytorycznych.


Dr Armand Grześ. Przedstawiciel firmy Orion. Zadowolony, że dofinansował długo oczekiwaną „Historię Położnictwa i Ginekologii w Polsce” autorstwa profesora Edmunda Waszyńskiego, dzięki czemu wszyscy uczestnicy kongresu mogli otrzymać tę książkę gratis.


Firma Hemolue przedstawiła dwa niedrogie urządzenia do szybkiej i taniej ambulatoryjnej oceny poziomu hemoglobiny i glukozy.


Ożeniony z Polką i osiadły na stałe w naszej ojczyźnie Holender - Peter Rovers. Jak twierdzi, jego szczoteczki stają się coraz popularniejsze.


Johnson and Johnson Gynecare – przedstawił bardzo interesującą metodę operacyjną ambulatoryjnego leczenia nietrzymania moczu.
powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej