powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównejNowy Prezes PTG - Vive le roi!Prof. dr hab. Wiesław Szymański - Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy, uro-dził się 28 lipca 1939 roku w Łyszczycach na Polesiu. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1962 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1969 roku, a doktora habilitowanego w 1975 roku. Docent AM w Lublinie w latach 1976 - 1979. Od 01. 01. 1980 roku kierownik Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku - II Wydział Lekarski w Bydgoszczy, a od 01. 01. 1985 roku kierownik Katedry i Kliniki Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1992 roku. Członek wielu towarzystw naukowych, m. in. IFFS, EAGO, SIGO, PTG (w okresie od 1983 do 2000 roku przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności) W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dnia 04. 06. 1997 roku został wybrany na stanowisko Prezesa - elekta, a 13 września 2000 roku - Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Główne zainteresowania naukowe: onkologia ginekologiczna, endokrynologia ciąży i rozrodu oraz diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej. Opublikował ponad 300 prac naukowych.

Wywiad z profesorem Wiesławem Szymańskim

WPG: Panie Profesorze, od dzisiaj jest Pan prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jakie zadania stoją przed PTG i jak Pan zamierza prowadzić działalność Towarzystwa podczas swojej kadencji ?

WS: Sądzę, że powinniśmy kontynuować prace rozpoczęte przez pana profesora Stanisława Różewickiego, dotyczące profilaktyki nowotworów narządów płciowych, zwłaszcza raka szyjki macicy.

Mamy zamiar rozszerzyć współpracę z Instytutem Onkologii i z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej i wspólnie pracować nad rozpowszechnieniem metod zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów, a także zwiększeniem dostępności tych badań dla wszystkich kobiet.

Drugą moim zdaniem istotną kwestią jest pobudzenie do intensywniejszej pracy niektórych sekcji naszego towarzystwa, które niezbyt intensywnie prowadzą działalność naukową.

Będziemy musieli także podjąć decyzję rozwiązania niektórych sekcji i powołania innych, których brakuje w strukturze PTG, a będą przydatne w naszej specjalności, np. sekcja terapii płodu, czy sekcja uroginekologiczna.

Mamy także plany dotyczące organizowania konferencji naukowych dedykowanych zasłużonym dla położnictwa i ginekologii profesorom, którzy odchodzą na emeryturę. Dzięki takim spotkaniom moglibyśmy nie tylko uhonorować wybitnych naukowców, ale także promować działalność jednostek, którymi kierowali i poprzez kontakt z ich wychowankami zacieśniać współpracę oraz wymianę doświadczeń między poszczególnymi ośrodkami.

Jedno z pierwszych posiedzeń Zarządu Głównego PTG poświęcimy współpracy z firmami farmaceutycznymi.

WPG: 1 stycznia 1980 roku objął Pan stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którą do dzisiaj Pan kieruje. Jakie zagadnienia dominują w działalności tego ośrodka ?

WS: Zainteresowania ośrodka koncentrują się głównie na diagnostyce i terapii nowotworów narządu płciowego, endoskopii ginekologicznej, endokrynologii w położnictwie i ginekologii, leczeniu konfliktu serologicznego i cukrzycy, ocenie stanu noworodka z ciąży wysokiego ryzyka. Od kilku lat zajmujemy się też leczeniem niepłodności i mamy już w tej dziedzinie istotne sukcesy.

WPG: Czemu poświęcony będzie XXVIII kongres PTG, który odbędzie się w 2003 roku w Bydgoszczy ?

WS: Tematyka kolejnego kongresu będzie odnosiła się do dwóch głównych tematów: pierwszy to współczesna opieka nad kobietą ciężarną i rodzącą, drugi natomiast to onkologia ginekologiczna. W części poświęconej położnictwu będziemy koncentrować się na głównych jednostkach chorobowych, które wpływają na wzrost śmiertelności okołoporodowej matki, a są to mianowicie krwotoki, nadciśnienie, zakażenia i zatory, których częstość występowania w ostatnich latach niepokojąco wzrosła.

Onkologia ginekologiczna obejmuje cały przekrój problematyki chorób nowotworowych od wieku dziecięcego aż do starości.

Wszystkie sesje będziemy zamykać przyjęciem standartów postępowania w diagnostyce i terapii danej jednostki chorobowej.

powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej