powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównejMinisympozjum – ciąża mnoga

Sprawdź swoją wiedzę

Profesor Martin Whittle, Wydział Medycyny Płodowej, Szpital Położniczy w Birmingham, Edgbaston, Birmingham, Wielka Brytania. Tłumaczył Robert Kulik

Przy każdym pytaniu napisz, czy jest prawdziwe czy fałszywe.Pytanie 1


Częstość występowania ciąży mnogiej:

1. jest taka sama na całym świecie

2. różni się w zależności od zygotyczności

3. zależy od płci płodu

4. jest taka sama przed 20-tym tygodniem ciąży, jak około terminu porodu


Pytanie 2


Badanie przesiewowe w kierunku anomalii płodów jest u bliźniąt ważne, ponieważ w stosunku do ciąży pojedynczej:

1. ryzyko zespołu Downa jest u bliźniąt jednojajowych wyższe

2. wady serca występują częściej u bliźniąt dwuzygotycznych

3. zespół Downa występuje 1,7 razy częściej u bliźniąt dwuzygotycznych

4. defekty anatomiczne występują z podobną częstością

5. ich obecność niekorzystnie wpływa na wynik ciąży

Pytanie 3


W badaniu przesiewowym w kierunku zespołu Downa w ciąży mnogiej wystarczy ocenić:

1. wiek matki i kosmówkowość

2. stężenia AFP i hCG w surowicy matki

3. przejrzystość fałdu karkowego

4. wyniki badania usg w kierunku wad rozwojowych wykonanego w 18.-20. tyg. ciąży

5. przepływ w tętnicy pępowinowej w badaniu Dopplerowskim


Pytanie 4


Za pomocą badania USG u bliźniąt można:

1. określić zygotyczność

2. ocenić wielkość płodów w terminie porodu

3. monitorować rozwój płodu od 26. tygodnia ciąży

4. uniknąć kolizji płodów podczas porodu

5. określić, co jest częścią przodującą


Pytanie 5


Które z poniższych zaliczane są do przedporodowych powikłań ciąży mnogiej:

1. anemia z braku kwasu foliowego, ale nie anemia z niedoboru żelaza

2. łożysko przodujące

3. przedwczesne oddzielenie się łożyska

4. nadciśnienie

5. wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu płodu


Pytanie 6


Które z poniższych okazały się skuteczne:

1. ultrasonografia – w rozpoznaniu ciąży mnogiej

2. leżenie od 32. tygodnia ciąży – w poprawie wyników opieki położniczej

3. ocena szyjki – w zmniejszeniu liczby porodów przedwczesnych

4. ß-mimetyki – w zmniejszeniu liczby porodów przedwczesnych

5. suplementacja żelaza – w zmniejszaniu występowania niedokrwistości


Pytanie 7


W przypadku porodu bliźniąt prawdziwe są zdania:

1. aktywna faza pierwszego okresu porodu jest dłuższa, niż w przypadku ciąży pojedynczej

2. położenie miednicowe pierwszego płodu w ciąży mnogiej ma mniejsze znaczenie, niż takie samo położenie w ciąży pojedynczej

3. bliźnięta jednozygotyczne powinno się rodzić drogami natury

4. monitorowanie czynności serca drugiego płodu po porodzie pierwszego nie znajduje uzasadnienia

5. określenie kosmówkowości może wpływać na sposób postępowania


Pytanie 8


Poród bliźniąt częściej, niż w przypadku porodu pojedynczego płodu wiąże się z następującymi powikłaniami:

1. nieprawidłowe przodowanie

2. główkowo-miednicowa niewspółmierność porodowa

3. krwawienie śródporodowe

4. łożysko zatrzymane

5. urazy pochwy


Pytanie 9


Podczas porodu w ciąży mnogiej przeciwwskazane są:

1. stosowanie oksytocyny i ergometryny dla wzmocnienia czynności porodowej

2. przedłużenie czasu porodu drugiego bliźnięcia o ponad 45 minut od porodu pierwszego

3. obrót zewnętrzny na główkę pierwszego płodu z położenia miednicowego

4. przebicie drugiego pęcherza płodowego przed skurczem macicy

5. domięśniowe podanie oksytocyny z ergometryną po urodzeniu się barków pierwszego bliźniaka


Pytanie 10


W przypadku bliźniąt po porodzie występuje:

1. zwiększone ryzyko porażenia mózgowego nie związanego wyłącznie z wcześniactwem

2. zwiększone ryzyko występowania różnicy stężeń hemoglobiny w przypadku bliźniąt jednoowodniowych

3. 70% ryzyko porażenia mózgowego w przypadku wewnątrzmacicznej śmierci drugiego jednoowodniowego bliźniaka

4. ryzyko zagłodzenia, jeżeli jedno z bliźniąt nie mogłoby być karmione butelką

5. zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci noworodka

Odpowiedź 1


1. fałsz

2. prawda

3. fałsz

4. fałsz

Częstość, z jaką występuje ciąża mnoga różni się w różnych częściach świata. Najniższa jest w Japonii (6,7:1000) a najwyższa w Afryce (40:1000). Częstości występowania różni się głównie w przypadku ciąż dwuzygotycznych i jest raczej stała w grupie ciąż monozygotycznych. Płeć płodów nie wpływa na częstość występowania tego zjawiska, które jest coraz częściej obserwowane, co wiąże się z szerszym stosowaniem technik wspomaganego rozrodu. We wczesnym okresie ciąży bliźniaki stwierdza się częściej niż w późniejszym (znikający bliźniak)Odpowiedź 2


1. fałsz

2. fałsz

3. prawda

4. fałsz

5. prawda

Zespół Downa występuje u bliźniąt jednojajowych równie często, jak u jedynaków, jest jednak 1,7 razy częstszy w przypadku bliźniąt dwuzygotycznych. Wady serca występują częściej u bliźniąt jednojajowych. Anatomiczne defekty często nie są podobne. Obecność ciężkich wad, np. anencefalii jednego z płodów może mieć niekorzystny wpływ na drugiego bliźniaka.


Odpowiedź 3


1. prawda

2. fałsz

3. prawda

4. prawda

5. fałsz

Nie ma niezawodnych metod przesiewowych zespołu Downa u bliźniąt. Wiek matki i kosmówkowość ma istotne znaczenie. Badanie surowicy może być zawodne, choć toczą się na ten temat spory. Pewną wartość może mieć ocena przejrzystości fałdu karkowego, jednak parametr ten może być u bliźniąt podobnie zmieniony w przypadku kilku innych sytuacji klinicznych (np. transfuzji międzypłodowej, czy wad serca któregoś płodu). Ultrasonograficzna diagnostyka wad płodu w 18.-20. tygodniu ciąży może wykazać pewne cechy typowe dla trisomii. Badanie Dopplerowskie nic nie wnosi.Odpowiedź 4


1. fałsz

2. fałsz

3. prawda

4. fałsz

5. prawda

USG umożliwia raczej ocenę kosmówkowości, a nie zygotyczności. Choć za pomocą USG zwykliśmy oceniać masę płodu, to w przypadku ciąży mnogiej jest to bardzo trudne. O ile USG umożliwia określenie przodowania, to nie jest pomocne w przypadku zaklinowania bliźniąt, które jest zdarzeniem śródporodowym.Odpowiedź 5


1. fałsz

2. fałsz

3. prawda

4. prawda

5. prawda

Najczęściej spotykaną postacią niedokrwistości jest anemia z niedoboru żelaza, chociaż anemia z niedoboru kwasu foliowego, podobnie jak niedobarwliwa u bliźniąt występuje częściej niż u jedynaków. Łożysko przodujące nie występuje u bliźniąt częściej, natomiast przedwczesne odklejenie się łożyska - tak, co może mieć związek z częstszym występowaniem nadciśnienia. Wewnątrzmaciczne upośledzenie wzrostu u bliźniąt występuje częściej.


Odpowiedź 6


1. prawda

2. fałsz

3. fałsz

4. fałsz

5. prawda

Niewiele jest skutecznych środków i sposobów postępowania, które poprawiałyby wyniki prowadzenia ciąży mnogiej. Niewątpliwie jednak USG umożliwia policzenie płodów, zaś preparaty żelaza zapobiegają rozwojowi niedokrwistości.Odpowiedź 7


1. prawda

2. fałsz

3. fałsz

4. fałsz

5. prawda

Aktywna faza pierwszego okresu porodu jest zwykle dłuższa. Przodowanie pierwszego bliźniaka jest bardzo ważne, ponieważ położenie miednicowe może wiązać się z zahaczeniem bliźniąt. W przypadku bliźniąt jednoowodniowych ryzyko incydentów pępowinowych jest bardzo wysokie i dlatego ciążę taką należy rozwiązać cięciem cesarskim. Podobnie poród drogami natury w przypadku ciąży jednokosmówkowej wiąże się z większym ryzykiem i dlatego powinien zakończyć się cięciem cesarskim.Odpowiedź 8


1. prawda

2. fałsz

3. prawda

4. prawda

5. fałsz

Ogólnie wszystkie możliwe powikłania porodu występują częściej w ciąży mnogiej z wyjątkiem dysproporcji główkowo-miednicowej oraz urazów pochwy.Odpowiedź 9


1. fałsz

2. prawda

3. prawda

4. prawda

5. prawda

W przypadku słabej czynności skurczowej nie ma przeciwwskazań do stosowania oksytocyny i ergometryny. Drugi płód powinien urodzić się nie później niż 30 minut po porodzie pierwszego, jednak niektóre autorytety temu zaprzeczają. W okresie przedporodowym oraz podczas porodu nie ma miejsca na obrót. Przebicie drugiego pęcherza płodowego nie powinno nastąpić wcześniej, niż w momencie kolejnego skurczu i tylko wtedy, gdy drugi płód jest w położeniu podłużnym. Nie należy stosować oksytocyny zanim nie urodzi się drugi płód, chyba że czynność skurczowa macicy jest niedostateczna.Odpowiedź 10


1. prawda

2. fałsz

3. fałsz

4. fałsz

5. prawda

Porażenie mózgowe występuje częściej. U bliźniąt jednokosmówkowych może ono być spowodowane epizodami zatorowymi. Znacznie częściej jednak występuje u pozostającego przy życiu bliźniaka w przypadku wewnątrzmacicznej śmierci jednego z płodów. Przyczyną tego jest hipotonia w następstwie zapaści krążeniowej. Ryzyko porażenia mózgowego w przypadku śmierci jednego z bliźniąt wynosi 30 a nie 70%. Pokarmu matki wystarcza dla obu. Zespół nagłej śmierci noworodka występuje częściej u bliźniąt.powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej