powrót do spisu treci

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony gównejPo Polsku

Po Angielsku

From Cochrane Review Abstracts

Stosowanie analogów GnRH przed wyciciem miniaków lub histerektomi z powodu miniaków macicy

Pre-operative gonadotropin-releasing hormone analogue before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids

Lethaby A, Vollenhoven B, Sowter M. The Cochrane Library, 4, 2000. Oxford: Update Software. Ze Streszcze Recenzji Cochrana Tumaczy Robert Kulik

Ostatnie istotne poprawki do tego systematycznego przegldu wprowadzono 20 sierpnia 1998 roku. Recenzje Cochrana s regularnie sprawdzane i w razie koniecznoci uaktualniane.

A substantive amendment to this systematic review was last made on the 20th. of August 1998. Cochrane reviews are regularly checked and updated if necessary.

Gromadzenie danych i analiza: Znaleziono dziewitnacie prac z randomizowan grup kontroln, które speniay kryteria wczenia do przegldu. Recenzenci wyszukiwali dane niezalenie, szacujc iloraz szans wyników dychotomicznych i rednich waonych rozbienoci wyników cigych dwunastu prac porównujcych przedoperacyjne stosowanie analogów GnRH z ich niestosowaniem oraz piciu prac porównujcych premedykacj analogami GnRH z placebo (dwie prace oczekuj na ocen). Nie znaleziono adnej pracy z randomizowan grup kontroln porównujcej stosowanie analogów GnRH z innym leczeniem farmakologicznym. Przedopera­cyjne wyniki obu typów operacji poczono, za wyniki ród-i pooperacyjne wycicia miniaków i histerektomii przedstawiono oddzielnie. Przeprowadzono analiz podgrup wedug typu grupy kontrolnej (nie leczona, placebo), a w przypadku niektórych wyników take dodatkow analiz podgrup wedug wielkoci macicy okrelanej w tygodniach ciy.

Data collection and analysis: Nineteen RCTs were identified that fulfilled the inclusion criteria for this review. The reviewers extracted the data independently and odds ratios for dichotomous outcomes and weighted mean differences for continuous outcomes were estimated from the data of twelve trials where GnRH analogue treatment was compared with no pre-treatment and five trials where GnRH analogue treatment was compared with placebo (two trials are awaiting assess-ment). No RCTs of GnRH analogue treatment versus other medical therapy were identified. Results from pre-operative outcomes were combined for both types of surgery but results from intra- and post-operative outcomes were reported separately for myomectomy and hysterectomy. Subgroup analysis was performed according to type of control group, no pre-treatment or placebo, and for some outcomes there were additional subgroup analyses according to size of the uterus in gestational weeks.

Sposób cytowania: Lethaby A, Vollenhoven B, Sowter M. Pre-operative gonadotropin-releasing hormone analogue before hysterectomy or myomectomy for uterine f broids (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3,1999. Oxford: Update Software.

Citation: Lethaby A, Vollenhoven B, Sowter M. Pre-operative gonadotropin-releasing hormone analogue before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids (Cochrane Review). In: The Cechrane Library, Issue 3,1999. Oxford:

Update Software.

Cele i otoczenie: Celem tego przegldu jest ocena roli premedykacji analogami GnRH przed duymi zabiegami chirurgiczny­mi, jak wycicie miniaków czy histerektomia z powodu miniaków macicy.

Background and objectives: The objective of this review is to evaluate the role of pre-treatment with gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogues prior to a major surgical procedure, either hysterectomy or myomectomy, for uterine fibroids.

Wnioski recenzentów: Zastosowanie analogów GnRH w okresie 3-4 miesicy poprzedzajcych operacyjne leczenie miniaków

zmniejsza zarówno objto macicy, jak i wielko miniaków. Dziaa korzystnie korygujc ewentualn przedoperacyjn niedokrwisto spowodowan niedoborem elaza, a take zmniejsza utrat krwi podczas operacji. W przypadku bardzo duej macicy, dziki zastosowaniu analogów GnRH moliwe jest uniknicie planowanego nacicia porodkowego. U pacjentek poddawanych histerektomii zastosowanie tych rodków czsto umoliwia wykonanie zabiegu drog pochwow.

Reviewers' conclusions: The use of GnRH analogues for 3 to 4 months prior to fibroid surgery reduce both uterine volume and fibroid size. They are beneficial in the correction of pre-operative iron deficiency anaemia, if present, and reduce intra-operative blood loss. If uterine size is such that a mid-line incision is planned, this can be avoided in many women with the use of GnRH analogues. For patients undergoing hysterectomy, a vaginal procedure is more likely following the use of these agents.

Sposób wyszukiwania danych: Stosownych randomizowanych bada kontrolowanych szukano w elektronicznych bazach: Cochrane Menstrual Disordere and Subfertility Group Register of Trials, MEDLINE, EMBASC, PsychLIT, Current Contents, Biological Abstracts, Social Sciences lndex, and CINAHL. Próbowano take zidentyfikowa badania przeszukujc pimiennictwo, na które powoyway si prace przegldowe. W wikszoci przypadków dla uzyskania dodatkowych informacji kontaktowano si z pierwszym autorem zakwalifikowanej pracy.

Search strategy: Electronic searches for relevant randomised controlled trials of the Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group Register of Trials, MEDLINE, EMBASE, PsychLIT, Current Contents, Biological Abstracts, Social Sciences lndex and CINAHL were performed. Attempts were also made to identify trials from citation lists of review articles. In most cases, the first author of each included trial was contacted for additional Information.

Kryteria doboru: do przegldu miay by wczane randomizowa-ne badania porównujce stosowanie analogów GnRH z niestosowa­niem adnego leczenia, zastosowaniem placebo lub innego leczenia farmakologicznego jako premedykacji przed operacj wycicia miniaków lub histerektomiz powodu.miniaków macicy.

Selection criteria: The inclusion criteria were randomised comparisons of GnRH analogue treatment versus placebo, no treatment, or other medical therapy prior to surgery, either myomectomy or hysterectomy, for uterine fibroids.

wne wyniki bada. Przedoperacyjne zastosowanie analogów GnRH wpyno na wyran popraw przed- i pooperacyjnych poziomów hemoglobiny i hematokrytu a take zmniejszenie zarówno objtoci macicy okrelanej w tygodniach wieku ciowego, jak i objtoci miniaków: Redukcji ulegy take dolegliwoci miedniczne, jednak podczas leczenia analogami GnRH wystpoway niektóre dziaania niepodane. Po premedykacji analogami GnRH histerektomia Stawaa si atwiejsza; skróceniu uleg czas operacji i u wikszej liczby pacjentek-mona byo wykona zabieg drog pochwow a nie brzuszn. Krótszy by take czas hospitalizacji. Zarówno w przypadku operacji wycicia miniaków jak i histerektomii zmniejszya si utrata krwi a take liczba ci porodkowych. Dowody na wzrost ryzyka wystpienia nawrotów miniaków po premedykacji analogami GnRH u pacjentek, którym wycito miniaki byy niejednoznaczne. Brak byto take danych na temat zmian podnoci po operacji w tej grupie. Wyszy koszt leczenia wizany ze stosowaniem analogów GnRH nie by szacowany.

Main results: Pre- and post-operative haemoglobin (Hb) and haematocrit (HCT) were significantly improved by GnRH analogue therapy prior to surgery, and uterine volume, uterine gestational size and fibroid volume were all reduced. Pelvic symptoms were also reduced but some adverse events were more likely during GnRH analogue therapy. Hysterectomy appeared to be easier after pre-treatment with GnRH analogue therapy; there was reduced operating time and a greater proportion of hysterectomy patients were able to have a vaginal rather than an abdominal procedure. Duration of hospital stay was also reduced. Blood loss and rate of vertical incisions were reduced for both myomectomy and hysterectomy. Evidence of increased risk of fibroid recurrence after GnRH analogue pre-treatment in myomectomy patients was equivocal and no data were available to assess change in post-operative fertility. The increased costs associated with GnRH analogue therapy were not assessed.


powrót do spisu treci

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony gównej